Subvencioniranje-obrazec

Subvencije so namenjene socialno ogroženim. Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za finančno pomoč pri plačilu tečaja plavanja in tabora v naravi. Finančna sredstva zagotavlja Občina Borovnica.

Vrtec pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje tabora v naravi upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in
  • druge specifike v družini.

Postopek dodelitve:

Starši pravico do subvencionirane dejavnosti uveljavljajo prostovoljno. Vlogo posredujejo pisno na obrazcu, do odhoda otrok na tabor.

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije, obveščanje staršev ter varstvo pravic so zapisani v Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04 in 70/08).