Sklep o višini cen šolske prehrane

Skrb za zdravje je v našem vrtcu v ospredju tudi pri planiranju prehrane.

Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje.

Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji otrok. Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo. Upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzg.-izob. ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje in  in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo), splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja. Na osnovi strokovnih priporočil in predpisov vodja prehrane sestavi jedilnike za mesec naprej. Pri tem sodeluje vodja kuhinje in strokovne delavke s predlogi, opažanji, ugotovitvami.

Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na oglasnih deskah, tako, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

Priprava hrane v vrtcu poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstveno ustreznost po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja zdravstveno ustreznost v vseh korakih dela od nabave in prevzema živil, skladiščenja in predpriprave, toplotne obdelave, transporta in delitve hrane.