Namenjene so uresničevanju ciljev:

  • odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
  • pestrejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje,
  • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti,
  • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
  • omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino

 

Dodatne dejavnosti so dejavnosti, ki so storitvene in ne sodijo v kurikulum vrtca. Izvajajo se predvsem na željo staršev. Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele po končanem programu.

 

Obogatitvene dejavnosti so namenjene dopolnjevanju dela v oddelkih in interesom otrok ter željam staršev. Načrtujemo in izvajamo jih strokovni delavci vrtca v skladu s cilji in načeli kurikula. Vključeni so lahko tudi zunanji strokovnjaki, vendar je nosilec dejavnosti vzgojitelj.

 

Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v času bivanja otrok v vrtcu:

– delavnice, obiski predstav, knjižnic, muzejev,

– interesne dejavnosti: pevski zbor, dramski krožek

– projekti,

– obisk kmetije, tabor v CŠOD

– plavalni tečaj,

– vsebine Malega sončka, Cici bralne značke.