Financiranje vrtca določa Zakon o vrtcih. Programi predšolske vzgoje se financirajo: iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačila staršev, donacij in drugih virov.

Plačila staršev so urejena s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vloge za znižano plačilo starši oddajo na pristojnem Centru za socialno delo in sicer do konca meseca pred mesecem, s katerim je otrok vključen v vrtec. Odločba velja eno leto. Vlogo za znižanje plačila vrtca je potrebno (po preteku veljavnosti odločbe enega leta) obnoviti.

Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila, torej ne oddajo vloge, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila, to je 77% od cene programa, v katerega je otrok vključen.

Starši plačajo najmanj 10% in največ 77% od cene programa, katerega obiskuje otrok. Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni.